_______ MitUtility for Mit-net9 (12/07/2560)______
1.เพิ่ม ระบบสั่งอาหาร ผู้ป่วย ต้องมีแฟ้ม food.dbf ใน folder G:\hospital\data มีให้ download

_______ MitUtility for Mit-net9 (10/08/2559)______
1.เพิ่ม ระบบUpdate Version อัตโนมัติ โดยใช้การตรวจว่ามี Utility.exe ใหม่ใน folder G:\upversion หรือไม่
ทำให้ user สามารถ update โปรแกรมด้วยตนเอง
2.โปรแกรมจะสามารถ Map Drive G:\Hospital ,G:\Home จากแม่ข่ายที่ชื่อ Mit-Server
3.เพิ่มเติมปรับปรุงระบบส่ง 43 แฟ้ม และการคำนวณ Thai CV Risk Score

______ VERSION 9 ( 10/08/2559)
1.เปลี่ยนการแสดงผล CVRS เป็น การคำนวณแบบ Thai CV Risk Score

_______ MitUtility for Mit-net9 (19/08/2558) ______
1.เพิ่ม ระบบแสดง Queue ผู้ป่วยรอรับบริการของแผนก บนจอที่ 2(ในเมนู อัตถประโยชน์) โปรแกรมจะรับรู้การต่อจอเพิ่มขยายเอง และแสดงเต็มจอนั้น 2.ส่งแฟ้ม Nutrition แบบ สนย. จะไม่ตรวจวันที่ตามเงื่อนไข สปสช. ใช้ติดตามโครงการ พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 3.ปรับปรุงการรับค่าจากเครื่องแสกนบาร์ ให้สามารถแสกนได้ต่อเนื่อง(แนะนำใช้ app ของเครื่องโทรศัพท์ android ไม่ต้องเสียตังค์)
______ VERSION 9 ( 19/08/2558)
1.เพิ่มบันทึกประเมินผู้ป่วยนอก
2.เพิ่มบันทึกค่าห้อง ตามสิทธิ โดยใช้รหัส ' ROOM29x' เมื่อมีการบันทึกค่าห้องรหัสดังกล่าว โปรแกรมจะตรวสอบกับข้อมูลที่กำหนดไว้ในสิทธินั้นๆ กำหนดราคาตามที่ระบุ หากมีส่วนเกินสิทธิจะบันทึกอีกบรรทัดด้วยรหัส ' ROOM299' และคำนวณส่วนเกินตามที่กำหนดในสิทธนั้นๆ เช่นกัน ตัวอย่างเช่น กำหนดในคุณสมบัตสิทธิเป็น ROOM299 = 1000,50 แปลว่าจากค่าห้องที่เลือกนั้น ให้ใช้สิทธิ 1000 บาท ส่วนเกินให้คิดร้อยละ 50 หรืเช่น เจ้าหน้าที่ของ รพ. กำหนดในคุณสมบัตสิทธิเป็น ROOM299 = 1000,0 แปลว่าจากค่าห้องที่เลือกนั้น ให้ใช้สิทธิ 1000 บาท ส่วนเกินไม่เก็บเงิน

_______ MitUtility for Mit-net9 (24/07/2558) ______
1.เพิ่ม หน้าสรุป discharge summary ในเมนู ระบบผู้ป่วยใน เพื่อสามารถเพิ่มรายการวินิจฉัย จัดเรียงรหัสประเภทการวินิจฉัย และประเภทหัตถการ โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ CODER คือสิทธในโปรแกรมเป็น 'WT'
2.ปรับแต่งการเรียกใช้โปรแกรม DRG ver5 ให้เร็วมากขึ้น
3.พิมพ์ Barcode ใน discharge summary เพื่อรองรับระบบติดตาม chart ในอนาคต (แนะนำใช้ app ของเครื่องโทรศัพท์ android ไม่ต้องเสียตังค์)

______ VERSION 9 ( 24/07/2558)
1.เพิ่มประเภทวินิจฉัย สาเหตุการตาย เพื่อสามารถบันทึกได้ที่ช่องบันทึกการวินิจฉัย
2.ซ่อนชื่อโรคที่ไม่ใช้แล้ว ในตรารางโรคที่ใช้บ่อย
3.เมนูแสดง รายชื่อผู้ป่วยรอนาน จะแสดงจากทุกจุดเป็นระยะๆ
4.ลงทะเบียนแผนกอัตโนมัติจากการส่งต่อระหว่างแผนก เพื่อใช้อ้างอิงระยะเวลาที่ให้บริการ

_______ MitUtility for Mit-net9 (19/02/2558) ______
1.เพิ่ม ปุ่มเข้า web drugcatalogue ทาง internet ในโปแกรมบัญชียา เพื่อสามารถเพิ่มรายการยาเข้า DrugCatalogue ทาง webpage เพราะตอนนี้ไม่สามารถ upload ตาราง excel ได้แล้วต้อง keyin ทีละตัว โปรแกรมจะให้เลือกส่งจากตาราง excel ทีละตัว ง่ายสุดๆเท่าที่ทำได้ เพื่อผู้ที่มีปัญหาเหมือนสัตหีบ (รายการยาเภสัชเพิ่งทำเสร็จหลังปิดการ upload ครับ )
2.โปรแกรมจะตั้ง TimeZone ให้สำหรับ windows7-8 (อาจไม่ทราบ การตั้งเวลาทุกเครื่องนอกจากทำเองแล้วสามารถ ให้ mit-utility ทำให้โดย ใส่ "REM TIME SERVER IP \\xxx.xxx.xxx.xxx" ใน Batch ที่เรียกใช้ mit-net โดย x แทนตัวเลขของ ip ของเครื่องที่เราจะไปขอเวลา เครื่องไหนก็ได้แต่ต้องเป็นเครื่องที่หาเจอทุกครั้ง)

______ VERSION 9 ( 04/07/2557)
1.แสดง 10-Year Risk % ในหน้าประวัติการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยประเมินความเสี่ยงตามแบบ Framingham Risk Score
2.สั่งให้ mit_utility ส่งข้อมูลให้ thairefer เมื่อมีการบันทึกหรือแก้ไขหรือลบข้อมูลส่งต่อ (F7)

_______ MitUtility for Mit-net9 (19/05/2557) ______
1.เพิ่มหัวข้อ 10-Year Risk ในรายงานผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แสดงผลประเมินความเสี่ยงตามแบบ Framingham Risk Score เป็น % และสี

______ VERSION 9 ( 19/05/2557)
1.เพิ่มการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตในรายการ 43 แฟ้ม
2.สั่งให้ mit_utility ส่งข้อมูลให้ thairefer เมื่อมีการบันทึกหรือแก้ไขหรือลบข้อมูลส่งต่อ (F7)

_______ MitUtility for Mit-net9 (19/05/2557) ______
1.ส่งข้อมูลให้ thairefer ตาม mit_net (ต้องกำหนดค่า server ในหัวข้อ บริหารจัดการระบบ ข้อมูลจะอยู่ในหัวข้อ รายชื่อผู้ป่วยส่งต่อ รูปแบบ Save Draft ให้แก้ไขได้ก่อนการส่งออก
2.รายงานผู้ป่วยเรื้อรัง แยกหัวข้อผลการตรวจแลป eGFR ออกจาก CR เพื่อให้ง่ายต่อการประมวลผล

______ VERSION 9 ( 16/01/2557)
1.เพิ่มการบันทึกรหัสลักษณะอาการแพ้ยา 39 รายการ (รหัสจะเก็บไว้ที่ ..\library\allergy.dbf จึงต้อง download แฟ้ม library.zip ไปด้วย)
2.กิจกรรมกลุ่ม community serviceและspecial pp เพิ่มได้เองโดยใช้รหัสนำเป็น HC และ SP ตามด้วย รหัสตามที่ สนย.กำหนด

_______ MitUtility for Mit-net9 (16/01/2557) ______
1.แก้ไขส่งข้อมูล E-CLAIM ให้บันทึกว่าใช้สิทธิ
2.แก้ไขแจ้งแพ้ยาในบันทึกยาผู้ป่วยใน
3.รายงานแพ้ยาตามโครงสร้างแฟ้มใหม่

______ VERSION 8.95 ( 24/12/2555)
1.เพิ่มการบันทึกรหัส ICD10TM ในกิจกรรม และเมนูเลือก ICD10TM เลือกบันทึกได้แทนการ MAP รหัสธรรมดา และได้เพิ่มความสามารถในการส่งรหัสเป็นคู่ได้ เช่นการบันทึกใส่ฟันปลอมทั้งปากทั้งบนและล่าง เติมรหัส DEFAULT เป็น 2287410+2277410 ไม่ต้องบันทึก2บรรทัด(เพราะจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บและต้องบันทึกถึง2ครั้ง)และขณะบันทึกต้องไม่ใส่รหัสในช่อง ICD10TM เพื่อบังคับให้ส่งด้วย DEFAULT ถ้าใส่รหัสจะส่ง ICD10TM ตามที่ใส่จะได้รหัสเดียว นอกจากนั้นก็ให้บันทึกรห้ส DEFAULT เป็นตัวเลือกก็ได้เช่น ใส่ฟันปลอมทั้งปากเฉพาะฟันบนหรือล่าง เติม 2287410;2277410 และขณะบันทึกต้องไม่ใส่รหัสในช่อง ICD10TM เพื่อบังคับให้ส่งด้วย DEFAULT ถ้าใส่รหัสจะส่ง ICD10TM ตามที่ใส่จะได้รหัสเดียว เมื่อจะส่งออกข้อมูลโปแกรมจะหาคำในช่องรายละเอียดกิจกรรมที่สัมพันธ์กับรหัสเช่นกรณีนี้ถ้าพบคำว่า UPPER ก็จะส่งรหัส 2277410 แต่ถ้าพบคำว่า LOWER จะส่ง 2287410 ได้แยกรหัสสำหรับ ฟันแท้/ฟันน้ำนม โดย ซี่ฟันที่บันทึก เช่นกิจกรรมถอนฟันบันทึกว่า #11 หรือ #55 ฟันบน/ฟันล่าง โดย ซี่ฟัน หรือ Quaddant เช่นขูดหินปูน บันทึกไว้เป็น Q1-2 หรือ Q1,Q3 สำหรับกิจกรรมที่ไม่ได้แยกด้วยโปแกรมต้องเลือกรหัส ICD10TM ใส่เอง

_______ MitUtility for Mit-net8 (05/11/2555) ______
1.แก้ไขส่งรายงานแฟ้ม CHRONICFU เรื่องการตรวจตาและเท้า โดย
- ถ้าในช่องบันทึกผล ขึ้นต้นด้วย NO จะรายงานเป็น '1' ในช่อง FOOT ส่วนช่อง RETINA จะรายงานเป็น '1' เมื่อกำหนดรหัสกิจกรรมHCIS เป็นER1 และ จะรายงานเป็น '2' เมื่อกำหนดรหัสกิจกรรมเป็น ER2
- จะหาKeywordsในช่องบันทึกดังนี้ 'MALF','ผิดรูป','ผิดปก','(X)' ให้รายงานเป็น '3' ในช่อง FOOT ส่วนช่อง RETINA จะรายงานเป็น '3' เมื่อกำหนดรหัสกิจกรรมเป็น ER1และจะรายงานเป็น '4' เมื่อกำหนดรหัสกิจกรรมเป็น ER2
- ถ้าไม่บันทึกผลการตรวจจะรายงานเป็น '9'
2.แฟ้ม PERSON ช่อง Type area โดยถ้าเดิมมีค่าอื่นที่ไม่ใช่ '2' จะแก้ไขให้โดย
- ผู้ป่วยสิทธิ WEL,UCS พิจารณาตามลำดับดังนี้ HOSPSUB เป็นที่อื่น type area = 4,ที่อยู่ อยู่ในเขตุรับผิดชอบ type area = 1,นอกนั้น type area = 3
- ผู้ป่วยสิทธิอื่นๆ พิจารณาตามลำดับดังนี้ ที่อยู่ อยู่ในเขตุรับผิดชอบ type area = 1,ที่ไม่ได้ระบุ type area = 3 ให้ type area = 4

______ VERSION 8.93 ( 05/11/2555)
1.เพิ่มการกำหนด drug use evaluation( DUE )
โดยการใช้ tag ในคุณสมบัติยา(ดูวิธีกำหนดใน HELP )
2.ป้องกันปัญหาระบบการเงินค้างที่ห้องการเงินกรณีที่บันทึกค่ายาหรือบริการเกิน 9999999.99 บาทให้แก้ไขได้ก่อน
3.ยกเลิกการรวมราคา แล็ปกลุ่ม ถ้ากำหนดราคากลุ่มเป็น 0 และสิทธิของแล็ปนี้เป็น R (สิทธิอื่นจะยังคงรวมราคาถ้ากำหนดราคากลุ่มเป็น 0)
4.เพิ่มคำเตือน TYPE AREA ขณะบันทึกประวัติผู้ป่วย
5.เพิ่มการกำหนดตัวแปรใน VARIABLE.TXT สามารถกำหนดได้ทั้งใน Home และ System โดยจะใช้ค่าตามที่กำหนดใน Home ก่อน และตัวแปรที่กำหนดได้เพิ่มขึ้นอีกคือ
APP_FOR เพื่อแสดงจำนวนผู้ป่วยนัด ตามเหตุผลที่ระบุด้วยตัวแปรนี้
SeCa (serum calcium) เพื่อแสดงค่า correct Calcium โดยสูตร Correct Ca =0.8x(4-protine albumin)+Serum calcium
SeAl (serum albumin) เพื่อใช้คำนวณค่า correct calcium ข้างบน
SePh (serum Phosphorus) เพื่อแสดงค่า ผลคูณกับ Correct calcium
UrPr (Urine Protine) เพื่อแสดงค่า UPCR โดยสูตร UPCI=urine protine/urine creatinine หน่วยเป็น mg/g
UrCr (Urine Creatinine) เพื่อใช้คำนวณค่า UPCR ข้างต้น
ตัวอย่าง g:\hospital\variable.txt
sugar = 'L121030'
abotest = 'L600010,L600011,L600012'
rhtest = 'L600020'
creatinine ='L121020'
SeCa ='L111060'
SePh ='L111120'
SeAl ='L141030'
UrPr ='L161080'
UrCr ='L161050'
ตัวอย่าง h:\variable.txt (h:\ คือ Home directory ของแผนกคลีนิคพิเศษ )
app_for='เจาะเลือด'

_______ MitUtility for Mit-net8 (04/10/2555) ______
1.เพิ่มความสามารถแสดงภาพ SCAN ใบตอบรับ REFER เช่นเดียวกับ SCAN CHART ผู้ป่วยในโดยเก็บภาพที่ SCAN ใช้ชื่อแฟ้มเป็นเลขเลขที่ REFER รูปแบบการกำหนดจะใช้ที่เดียวกับการกำหนดเดิมรูปแบบของ CHART ดังนี้ http:\\server/&folder/25&YEAR/&NO.pdf โปรแกรมจะแทนค่า &folder ด้วย CHART หรือ REFER ตามประเภทของงานอัตโนมัติ สามารถเรียกดูได้เมื่อ MIT-NET แสดงหน้าข้อมูล REFER

______ VERSION 8.93 ( 04/10/2555)
1.เพิ่มการกำหนดยาใน/นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ในบัญชียาโรงพยาบาล
2.เพิ่ม เมนูระบุเหตุผล เมื่อสั่งยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ต้องระบุเหตุผลที่เหมาะสม ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ กด.0422.2 ว.111
ถ้าไม่ปฏิบัติหากตรวจพบ จะเรียกเงินคืนทั้งหมด ดังนั้นถ้าไม่ระบุเหตุผลจะไม่สามารถบันทึกยาดังกล่าว
3.ปรับปรุงโปรแกรมให้ลดปัญหา RECORD NOT AVAILABLE
4.ICD10TM บังคับเฉพาะรหัสแรกเป็นตัวเลข ฉะนั้นตอนใส่ก็ตรวจความถูกต้องกันเองนะครับ
...
ไม่สำคัญแล้ว
.
_______ MitUtility for 8 ( 12/07/2553 ) ______
1 .เพิ่ม Profile Sheet สั่งยาผู้ป่วยใน
2 .เพิ่มตัวแปรในใบสั่งยา โดยมีตัวแปรดังนี้
DOS_ORDERNO : เลขที่ใบสั่งยา
DOS_PRINT : พิมพ์ซ้ำ
DOS_HN
DOS_DATE
DOS_TIME :
DOS_OPD : ผู้ป่วยนอกจะมีค่า X
DOS_IPD : ผู้ป่วยในจะมีค่า X
DOS_INWARD : อยู่ที่แผนก
DOS_SND : ส่งมาจาก
DOS_NAME : ชื่อ-นามสกุล
DOS_AGE : อายุ
DOS_OCCU : อาชีพ
DOS_IDNO : เลขประชาชน
DOS_RIG : บัตรสิทธิ
DOS_CEXPD : วันหมดอายุบัตร
DOS_REM : ข้อระวัง
DOS_T : อุณหภูมิ
DOS_P : การเต้นหัวใจ
DOS_R : หายใจ
DOS_BP : ความดัน
DOS_HT :ส่วนสูง
DOS_WT :น้ำหนัก
DOS_DX : วินิจฉัยภาษาไทย
DOS_FBS : ผลเลือดเบาหวาน
DOS_DOC : แพทย์ผู้รับผิดชอบ
DOS_COPY : สำเนา
DOS_INFADDR : ที่อยู่ผู้แจ้ง
DOS_CREDIT : ค้างชำระยกมา
DOS_SUMDAY : ยอดวันนี้
DOS_TOTAL : รวม
DOS_CASH : จ่ายสด
DOS_FREE : ใช้สิทธิ
ส่วนเนื้อหารายการยาหรือกิจกรรม
DOS_Rc : รหัสกิจกรรม cscd
DOS_Data1: ชื่อยาหรือกิจกรรม
DOS_Data2 :
DOS_DATA3 :
DOS_DATA4 :
DOS_DATA5 :
3 .เพิ่มตัวแปรในใบสั่งยา โดยมีตัวแปรดังนี้
DOS_HN
DOS_DATE
DOS_NAME : ชื่อ-นามสกุล
DOS_AMOUNT: AN
DOS_DRUG: สิทธิ
DOS_Data1: อายุ
DOS_Data2 : ward+เตียง
DOS_Data3 : แพทย์
DOS_Data4 : วินิจฉัย

.
.
.