ค้นหาเนื้อหา :

Upload โปรแกรม

Free ware !!

<% dim dbconn,Sql_r,recset,line dim uploadfile1,uploadfile2,author,software,desc set dbconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") dbconn.Open "DBQ=" & Server.MapPath(".") & "\upload.mdb;Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" Sql_r = "Select * From upload order by qnumber" Set recset = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") recset.open Sql_r, dbconn ,1,3 on error resume next recset.movefirst line=1 do while not recset.eof line=line+1 uploadfile2=recset("fileupload2") if instr(uploadfile2,".") > 0 then uploadfile2="http://www.thaimit.com/upload/" & recset("fileupload2") else uploadfile2="" end if uploadfile1=recset("fileupload1") if instr(uploadfile1,".") > 0 then uploadfile1="http://www.thaimit.com/upload/" & recset("fileupload1") else uploadfile1="" end if author=recset("txtdata1") email=recset("txtdata2") software=recset("name") desc=recset("desc") softsize=recset("size") %>
ชื่อโปรแกรม  <%=software%>
ผู้ส่ง  <%= author %>
e-mail : <%=email%>
ขนาด  <%=softsize%> Kbyte

<%=desc%>


<% recset.movenext if recset.eof then else end if loop %>

 

 

กรุณาส่ง คำแนะนำและคำติชมเพื่อปรับปรุงเว็ปไซต์มาที่ : sumit@thaimit.com